SU Short Courses in Table and Raisin Grape Production presented
in collaboration with SATI and Raisins SA

SU Kortkursusse in Tafel- en Droogdruifverbouing 2024 aangebied
in samewerking met SATI and Raisins SA

TIME / TYD: 08:30 – 16:30

TARGET GROUP : Production managers, supervisors, producers, technical persons /

TEIKENGROEP: Produksiebestuurders, toesighouers,

produsente, tegniese persone.

Programme / Program

Nr / No

Topic / Onderwerp

Days / Dae

Date / Datum

Presenters / Aanbieders

Short Course 1: Industry overview, grapevine structure and seasonal cycle; Establishment; Vine development, pruning and dormancy management /

Kortkursus 1: Bedryfsoorsig, wingerdstruktuur en seisoenale siklus; Vestiging; Stok-

ontwikkeling en snoei, dormansie

1.1

Industry overview; Grapevine structure and seasonal cycle /

Bedryfoorsig; Wingerdstruktuur en seisoenale siklus.

1

6 / 5 / 2024

J.H. Avenant &

E. Avenant

1.2

Establishing, grafting and top-working /

Vestiging, ent en oorwerk.

1

7 / 5 / 2024

1.3

Trellis systems, vine development and pruning /

Prieelstelsels, stok-ontwikkeling en snoei .

1

8 / 5 / 2024

1.4

Dormancy and rest breaking /

Dormansie en rusbreking.

1

9 / 5 / 2024

Short Course 2: Soil, nutrition and water management /

Kortkursus 2: Grond-, voeding- en waterbestuur

2.1

Soil requirements and soil preparation /

Grondvereistes en grondvoorbereiding.

1

13 / 5 / 2024

D. Kritzinger

2.2

Fertilisation /

Bemesting.

1

14 / 5 / 2024

2.3

Soil cultivation, weed control and cover crops /

Bewerking, onkruidbeheer en dekgewasse.

1

15 / 5 / 2024

Dr C. Howell

2.4

Irrigation /

Besproeiing.

1

16 / 5 / 2024

Short Course 3: Cultivation practices, harvest and post-harvest handling /

Kortkursus 3: Verbouingspraktyke, oes en na-oes

3.1

Spring and summer practices /

Lente- en somerbehandelings.

1

21 / 5 / 2024

J.H. Avenant &

E. Avenant

3.2

Table grape rootstocks and cultivars: characteristics and cultivation requirements /

Tafeldruif-onderstokke en kultivars: eienskappe en

verbouingsvereistes

2

22-23 / 5 / 2024

J.H. Avenant &

E. Avenant

3.3

Harvesting and post-harvest handling of table grapes /

Oes- en na-oeshantering van tafeldruiwe.

1

28 / 5 / 2024

Prof M. Huysamer

Short Course 4: Plant protection /

Kortkursus 4: Plantbeskerming

4.1

Pests and Diseases /

Plae en siektes.

2

30-31 / 6 / 2024

A. Vermeulen &.

P. de Kock

4.2

Physiological and other problems/

Fisiologiese en ander probleme.

1

1 / 8 / 2024

J.H. Avenant &

E. Avenant

Short Course 5: Raisin grape production /

Kortkursus 5: Droogdruifproduksie

5.1

Raisin grape production: Industry overview, cultivars, production practices, raisin products / Droogdruifproduksie: Bedryfoorsig, kultivars,

produksiepraktyke, rosyntjieprodukte.

2

13,14 / 8 / 2024

S. Jordaan &

P. Jooste

5.2

Raisin grape production: Dry-on-Vine. Mechanisation /

Droogdruifproduksie: Droging-aan-stok. Meganisasie.

1

15 / 8 / 2024

J.H. Avenant

Course fee / Kursuskoste:
IN-PERSON: R 1 100 per person per day. ONLINE: R 700 per person per day /
IN-PERSOON: R 1 100 per persoon per dag. AANLYN: R 700 per persoon per dag.

Registration Form

SU Short Courses in Table and Raisin Grape Production / SU Kortkursusse in Tafel- en Droogdruifverbouing 2024

Click to view.